Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Zarządzanie magazynem - System Magazynowy LoMag

Program magazynowy LoMag jest narzędziem przeznaczonym do efektywnego zarządzania magazynami małych lub średnich przedsiębiorstw. Jako system zarządzania magazynem (WMS), zapewnia podstawową funkcjonalność niezbędną do optymalizacji procesów logistycznych i gospodarki magazynowej. Z powodzeniem można go wykorzystywać zarówno na pojedynczym stanowisku jak i w sieci.

Funkcjonalność oprogramowania do zarządzania magazynem LoMag

Program magazynowy pozwala w intuicyjny sposób tworzyć następujące dokumenty magazynowe:

System obsługi magazynu LoMag
 • PZ - przyjęcie magazynowe
 • WZ - wydanie z magazynu
 • Zwrot do dostawcy (korekta PZ)
 • Zwrot od odbiorcy (korekta WZ)
 • RW – rozchód wewnętrzny
 • PW – przychód wewnętrzny
 • Korekta
 • Przecena
 • Przesunięcie międzymagazynowe
 • Arkusz spisowy
 • Remanent
 • Kompletacja (produkcja)

Funkcjonalność systemu LoMag pozwala na intuicyjne tworzenie i zarządzanie dokumentami magazynowymi, co jest kluczowe dla efektywnego przepływu zapasów w łańcuchu dostaw. Dzięki nowoczesnym technologiom Microsoft .NET, aplikacja umożliwia  z tysiącami dokumentów, które są odpowiednio sortowane i grupowane w różnych strefach magazynowych, co zapewnia wysoką czytelność nawet przy dużej ilości danych.

W kontekście efektywnej logistyki, zdarza się, że konieczne jest przeniesienie towaru z jednego magazynu do drugiego, na przykład aby zwolnić miejsce. Użycie dokumentów korekt do tego celu może być uciążliwe i podatne na błędy. W związku z tym wprowadziliśmy dokument przesunięcia międzymagazynowego. Aby takie przesunięcie wykonać, wystarczy podać magazyn, do którego chcemy przenieść podaną część asortymentu. W przypadku, gdy w docelowym magazynie, nie ma jeszcze żadnego z przenoszonych towarów, program automatycznie dodaje go do bazy danych.

Wydajność, stabilność i niezawodność

W programie magazynowym LoMag zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych - Microsoft SQL Server. Jest to jedna z najlepszych i najnowszych technologii, w której szczególną rolę poświęcono stabilności i odporności na awarię. W połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem atutów tego systemu, można uzyskać szybki i niezawodny dostęp do danych.

Użycie technologii Microsoft jest jeszcze bardziej zasadne, kiedy weźmiemy pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania tej firmy. W związku z tym nasza aplikacja została w całości zaprojektowana, zaprogramowana i przetestowana przy użyciu oprogramowania Microsoft. Dzięki temu program ten idealnie współgra z większością popularnych systemów. Zapisane przez użytkownika dane mogą być bez przeszkód przetwarzane przez takie programy jak MS Excel, MS Access i wiele innych.

Praca na wielu stanowiskach

W przypadku wielu przedsiębiorstw, znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami, połączonymi siecią komputerową. W przypadku dużego magazynu, takich stanowisk, z zainstalowaną aplikacją, może być kilka, a nawet kilkanaście. Aby uniknąć niespójności danych, poszczególne instancje Programu Magazynowego muszą się ze sobą komunikować. Zostało to umożliwione dzięki zastosowaniu technologii Microsoft SQL Server. Jeden komputer pełni rolę serwera, a pozostałe klientów. Do komputera, który pełni rolę serwera, w jednym momencie może być podłączona dowolna ilość komputerów. Wszystkie stanowiska pracują na tych samych danych.

Zarządzanie ruchami magazynowymi

Przemyślany proces dodawania ruchów magazynowych

System obsługi magazynu LoMag

Podstawowym zadaniem jaki pełni system obsługi magazynu LoMag jest usprawnione zarządzanie zapasami oraz ruchami magazynowymi. Takim ruchami są chociażby dostawa i sprzedaż. Wprowadzenie informacji o każdej operacji w magazynie jest niezwykle proste. Zwróćmy uwagę na przykład na dostawę. Aby dodać dane tej operacji, wystarczy nacisnąć przycisk na pasku narzędziowym lub wybrać odpowiednią funkcję z menu Magazyn. Program utworzy nowy dokument PZ - przyjęcie na magazyn. Po wprowadzeniu takich podstawowych informacji jak data, godzina i uwagi, należy zabrać się za ustalenie elementów dostawy.

Program bardzo usprawnia ten proces. Wyświetla aktualny stan magazynowy dla danego towaru i informuje jaką ilość można wydać z magazynu. Poza tym pomaga ustalić cenę sprzedaży towaru w oparciu o ceny zakupu towaru i marżę. Marżę wprowadza się na stałe w kartotece towarów, lub wpisuje za każdym razem ręcznie. Istnieje również możliwość pobierania cen sprzedaży bezpośrednio z kartoteki towarów, co zapewnia spójność danych i usprawnia obsługę klienta.

Kiedy już dodamy wszystkie potrzebne dane, można przystąpić do ich drukowania albo przejść do innych czynności w programie. Dokument jest automatycznie zachowywany w bazie danych, aby można było do niego wrócić w dowolnym momencie i na przykład nanieść poprawki. W podobny sposób wprowadza się dokumenty sprzedaży, zwrotów, korekt i przecen.

Dokument PZ można wyświetlić i drukować poprzez naciśnięcie przycisku "Drukuj PZ". Oczywiście dotyczy to wszystkich dokumentów. W programie uwzględniliśmy możliwość wielokrotnego wprowadzania tych samych towarów w obrębie jednej dostawy. Może się na przykład zdarzyć, że część towaru jest w innej cenie niż reszta. Dokument PZ będzie wyszczególniał te informacje. Jeśli chcielibyśmy z kolei wydrukować dokument grupujący towary danej dostawy, należy ustawić w opcjach "grupowanie towarów na dokumentach"

W programie ilości oraz ceny przechowywane są dokładnością do 7 miejsc po przecinku, jednak zazwyczaj nie ma potrzeby wyświetlania i drukowania ich z taką dokładnością. Na przykład ceny zazwyczaj są podawane z dwoma miejscami po przecinku. Istnieją jednak przypadki, w których ceny i wartości muszą być podawane dokładniej. Zamiast ustalać sztywne reguły zaokrąglania liczb, pozostawiliśmy wybór użytkownikowi. Użytkownik może zmienić w ustawieniach, z jaką dokładnością mają być wyświetlane i drukowane ilości, ceny oraz podsumowania. Dzięki temu program jest bardziej elastyczny

Obsługa arkuszy spisowych i przecen

System obsługi magazynu LoMag

Program Magazynowy umożliwia tworzenie arkuszy spisowych, czyli uporządkowanych list towarów, dostępnych w magazynie. Takie arkusze pisane są w oparciu o faktyczny stan magazynu, który z różnych przyczyn może się różnić od tego, co wynika z dostaw i innych dokumentów. Istnieje możliwość wygenerowania remanentu na podstawie jednego lub kilku arkuszy spisowych. Po wprowadzeniu arkusza spisowego i wygenerowaniu remanentu, w danych programu zachodzą zmiany. Użytkownik zostaje poinformowany, o różnicach między stanem w programie, a faktycznym stanem magazynu. Automatycznie tworzone są dokumenty korekt, które niwelują te różnice.

Dodatkową funkcją jest wprowadzanie przecen. Przeceny mogą stanowić modyfikacje nie tylko cen, ale i ilości poszczególnych towarów. Aplikacja uwzględnia więc taką przykładową sytuację: Przyjęto 10 zgrzewek wody mineralnej. Postanowiono jednak rozpakować 2 zgrzewki i sprzedawać pojedyncze butelki po nowej cenie. Po wprowadzeniu przykładowej przeceny, stan towaru “zgrzewka wody mineralnej zmniejszy się o 2, natomiast stan towaru “butelka wody mineralnej zwiększy się o np. 16. Sytuację taką można zapisać w programie właśnie dzięki przecenom. Opcja ta jest niezwykle pomocna w odzwierciedleniu codziennych sytuacji, które mają miejsce w magazynie

W magazynie czasem zachodzi sytuacja, że ze stanu towar rozchodzi się wewnątrz przedsiębiorstwa. Prostym przykładem może być sytuacja, w której przepali się żarówka w magazynie, przechowującym między innymi właśnie żarówki. Nie ma potrzeby ich zamawiania, lecz wystarczy je wybrać z magazynu. Taką operację można zrealizować poprzez dokument rozchodu wewnętrznego RW. Dokładnie odwrotne zastosowanie ma dokument przychodu wewnętrznego PW.

Numeracja dokumentów

System obsługi magazynu LoMag

Każdy dokument w programie posiada swój numer. Może on zostać wprowadzony ręcznie, bądź wygenerowany automatycznie. Automat zapewnia unikalność numeru, dzięki czemu łatwo go później odnaleźć. Automatyczna numeracja odbywa się w oparciu o szablon. Domyślnym szablonem dla dokumentu PZ jest: PZ$$$$$$/yy - MAG. Szablon ten można zmieniać dla dowolnego typu dokumentów. Tworzy się go poprzez następujące klucze:

 • $$$$$$$ - oznacza względnie unikalny numer dokumentu
 • ******* - oznacza absolutnie unikalny w całym systemie numer dokumentu
 • yy - rok, którego dotyczy dokument
 • mm - miesiąc
 • dd - dzień
 • MAG - nazwa magazynu

W ten sposób można utworzyć automat do numerowania dokumentów, zgodnie z przyjętymi w firmie standardami. Wyjaśnienia wymaga względnie i absolutnie unikalny numer dokumentu. Względnie unikalny numer dokumentu ($) wstawia numer zależny od innych kluczy. W przypadku PZ$$$$$$/yy - MAG będzie on zależny od roku i magazynu, którego dotyczy dokument. Dla przykładu pierwszy dokument będzie miał numer PZ000001/08 - Magazyn1, drugi dokument PZ000002/08 - Magazyn2 itd. W przypadku dodania dokumentu w drugim magazynie dokument otrzyma numer PZ000001/08 - Magazyn2. Absolutnie unikalny numer (*) z kolei wstawia w miejsca gwiazdek numer unikalny w całym programie bez względu na magazyn, datę itp.

Kolumny dodatkowe

Program LoMag jest używany przez rozmaite firmy, z bardzo zróżnicowaną gospodarką magazynową. W zależności od charakteru działalności danego przedsiębiorstwa, asortyment może być numerowany i opisywany w różnoraki sposób. W związku z tym, w programie magazynowym wprowadzono możliwość tworzenia własnych atrybutów dla poszczególnych towarów. Dzięki temu zarówno podczas działania programu jak i na wydrukach umieszczać możemy dodatkowe kolumny z danymi dostosowanymi do potrzeb firmy.

Aby wprowadzić dodatkowe kolumny dedykowane, należy otworzyć menu Ustawienia, a następnie wybrać zakładkę “Pola dedykowane. Pola te są podzielone na 3 grupy: dane tekstowe, numeryczne oraz linki do plików lub stron internetowych. W polach tekstowych możemy umieszczać na przykład dodatkowe opisy produktów, a w numerycznych liczby określające dany towar. W otwartej zakładce należy wybrać odpowiadające nam atrybuty i wpisać ich nazwy. Po naciśnięciu przycisku OK, pola te zostaną dodane do wszystkich okienek programu, które modyfikują lub przeszukują asortyment. Aby były widoczne również na raportach, należy zmodyfikować układ raportu, co zostanie opisane dalej w rozdziale “Tworzenie raportów.

Kontrola magazynu i zarządzanie zapasami

Podczas dodawania dokumentów ruchów magazynowych, na bieżąco zmieniany jest stan magazynu. Obliczana jest również wartość poszczególnych asortymentów. Wartości liczone są nie w oparciu o stałą cenę dla danego towaru, ale o cenę podaną na dokumentach ruchów magazynowych. Poza tym uwzględniane są przeceny towarów, a także remanenty. Istnieje również możliwość korygowania już istniejących danych, a także tworzenia oddzielnych dokumentów korekt.

Do wyceny magazynu program LoMag używa, określonych w księgowości metod. Do takich metod należą modele LIFO i FIFO. Najczęściej stosowany jest model FIFO [first in - first out, czyli pierwsze weszło - pierwsze wyszło] który wskazuje, że pierwszy zostanie wydany z magazynu towar znajdujący się w pierwszej dostawie. Model ten ma zastosowanie w przypadku szybkiej rotacji towarów. W sporadycznych przypadkach używa się również metody LIFO [last in – first out, czyli ostatnie weszło – pierwsze wyszło]. Dodatkowo program umożliwia ręczny wybór dostaw na dokumentach wydania - czyli wskazanie konkretnej dostawy z której wydajemy towar.

Inną przydatną funkcją programu jest zestawienie towarów w oparciu o rodzaj dokumentu ruchu magazynowego. Można utworzyć zestawienie miesięczne bądź roczne, zawierające listę towarów, z ilościami i wartościami dla każdego z ruchów magazynowych. Użytkownik widzi dzięki temu, jak przedstawiały się sprzedaż, dostawy, zwroty itd. dla poszczególnych miesięcy. Jedną z opcji jest podgląd zysków ze sprzedaży. Widok ten, pokazuje ile zarobiliśmy na sprzedaży poszczególnych towarów w danym dniu, miesiącu czy roku.

Aby ułatwić planowanie dostaw poszczególnych asortymentów, wprowadzono funkcję historii towaru. Dla dowolnego asortymentu możemy zobaczyć wszystkie działania, które były na nim wykonane. Wyświetlane są daty, numery dokumentów, a także liczba i wartość danego towaru w tamtym czasie. Dzięki temu w łatwy sposób, można uzyskać informacje, jak zmieniała się ilość towaru w magazynie w przeciągu ostatnich tygodni czy miesięcy. Takie informacje są przydatne szczególnie przy planowaniu dostaw, ponieważ łatwiej jest ustalić kiedy i ile towaru zamówić.

Tworzenie raportów w gospodarce magazynowej

System obsługi magazynu LoMag

Trudno wyobrazić sobie program magazynowy bez możliwości tworzenia raportów. Dzięki naszej aplikacji proces ten jest jeszcze prostszy. Wystarczy wybrać dowolny ruch magazynowy i kliknąć przycisk Drukuj. Wyświetlone zostaje okno dialogowe, w którym przedstawiony jest podgląd raportu. Istnieje możliwość wydruku pojedynczego dokumentu, a także listy dokumentów z dowolnego zakresu dat.

Stany magazynowe dla dowolnego dnia

Istnieje możliwość utworzenia raportu stanów magazynowych. Co bardzo istotne, raport może przedstawiać stan magazynu z dowolnego dnia, a nawet godziny. Stany magazynowe liczone są na podstawie dokumentów dostaw, sprzedaży i zwrotów. Uwzględniane są również korekty wprowadzone ręcznie przez użytkownika, a także remanenty, przeceny i przesunięcia międzymagazynowe. Dla przykładu, po zatwierdzeniu remanentu, stan magazynu dla daty widniejącej na remanencie, zawsze będzie równy stanowi magazynu, widocznemu na arkuszu spisowym tego remanentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe stało się przeglądanie i drukowanie stanów magazynowych dla dowolnej daty. Wartości stanów magazynowych obliczane są na podstawie modelu LIFO lub FIFO lub ręcznych powiązań dostaw z wydaniami.

Obsługa kontrahentów

Oprogramowanie magazynowe LoMag przechowuje również informacje o kontrahentach. Istnieje możliwość zapisu adresu kontrahenta, numerów NIP i REGON, a także danych kontaktowych. Zadbaliśmy przy tym o to, aby informacje te były należycie przechowywane, sortowane i prezentowane. Możliwe jest wyszukiwanie kontrahentów według dowolnego klucza. Kontrahenci podzieleni są na odbiorców, dostawców i pracowników, przy czym możliwe jest aby dana firma była zarówno odbiorcą jak i dostawcą. Co prawda na dokumentach nie ma obowiązku wprowadzania kontrahenta, to jednak jest to zalecane, chociażby ze względów porządkowych. Gdybyśmy jednak chcieli mimo wszystko zrezygnować z opcji kontrahentów, można to zrobić w oknie Ustawienia.

Informacje o towarach

Istnieje możliwość przechowywania praktycznie dowolnej ilości towarów. Zapisywane są takie podstawowe dane jak nazwa towaru i jego numer kreskowy, który ułatwia szukanie. Towary można grupować. Można też przypisywać im jednostki miary, takie jak kilogramy czy sztuki. Co prawda w ciągu miesięcy cena towaru często ulega zmianie, to jednak pomocne okazuje się wprowadzenie domyślnej ceny sprzedaży i ceny zakupu dla każdego artykułu. Ceny domyślne są jedynie cenami sugerowanymi i nie muszą odpowiadać cenom podanym w dokumentach magazynowych. Podczas dodawania dokumentu, program jednak używa ich jako podpowiedzi, z których możemy, ale nie musimy skorzystać. W niektórych sytuacjach przyspiesza to wprowadzanie elementów dokumentów magazynowych.

Drukowanie i eksport raportów do plików zewnętrznych

Wydruki są przejrzyste i czytelne, a przy tym zawierają wszystkie potrzebne informacje oraz podsumowania wartości liczbowych. Wygląd raportów można dostosować do własnych potrzeb zmieniając listę widocznych kolumn, ich rozmiar i nazwę. Poza możliwością drukowania, pomocna może okazać się funkcja eksportowania raportu. Jednym przyciskiem raport można zapisać jako dokument arkusza kalkulacyjnego XLS.

Dostosowywanie wydruków do potrzeb firmy

Poszczególne przedsiębiorstwa różnią się od siebie i w niejednakowy sposób drukują poszczególne raporty. W związku z tym wprowadziliśmy specjalny mechanizm dostosowywania wyglądu raportów do indywidualnych potrzeb. W połączeniu z możliwością tworzenia dodatkowych kolumn dedykowanych, daje on możliwość znacznego ingerowania w układ wydruków.

LoMag umożliwia utworzenie własnych szablonów wszystkich dokumentów. np. unikalnego dokumentu WZ z logiem firmy. Tworzenie własnego szablonu jest bardzo proste dzięki wizualnemu edytorowi szablonów dokumentów. Przenosimy i układamy elementy dokumentu przy pomocy myszki, dodajemy własne teksty i elementy graficzne. Edytor umożliwia umieszczenia kodów kreskowych dla każdej linii na dokumencie, miniatury zdjęć dla towarów, oraz innych danych niezbędnych na wydruku.

Dla tabel na dokumencie możemy zmieniać widoczność oraz kolejność wyświetlania poszczególnych kolumn używając przycisków “Przenieś w górę i “Przenieś w dół. Można również zmienić ustawienia takie jak nagłówek kolumny, wyrównanie, szerokość, liczba miejsc po przecinku, sumowanie danych numerycznych oraz typ generowanego kodu kreskowego np. EAN 13, Code 39, Code128..

Analogicznie działa edytor etykiet umożliwiający projektowanie własnych etykiet towarowych dla różnych typów drukarek i rozmiarów papieru waz z kodami kreskowymi. Edytor umożliwia projektowanie wydruku na papierze dzielonym - czyli arkuszu podzielonym na małe etykiety (np. 3x6 małych etykiet samoprzylepnych na kartce A4)

Drukowanie dowolnego widoku danych

Poza standardowymi dokumentami i raportami konieczne może się okazać wydrukowanie danych, które zostały wyświetlone w którejś z tabeli programu. Dla przykładu po wyszukaniu towarów w oknie “Wyszukiwanie w magazynie, chcielibyśmy wydrukować otrzymany wynik. Program LoMag ma przycisk umożliwiający wydruk i eksport do Excela dla każdej tabeli z danymi. W ten sposób można otrzymać wydruk lub plik Excel dla dowolnych wyświetlonych w programie danych np. rezultatów naszego wyszukiwania.

Komunikacja z programem do zarządzania magazynem

Program LoMag, usprawniający kontrolę jakości i składowania, wspiera większość popularnych czytników kodów kreskowych oraz drukarek etykiet, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania magazynem. Dzięki elastycznym opcjom konfiguracyjnym, interfejs programu może być dostosowany do potrzeb użytkownika, umożliwiając dodawanie kolejnych towarów za pomocą samego czytnika lub w połączeniu z klawiaturą do zatwierdzania ilości, co znacząco przyspiesza procesy magazynowe i podnosi efektywność zarządzania gospodarką magazynową. Aby dalej zwiększyć wydajność pracy, program oferuje zdefiniowane skróty klawiszowe dla często wykonywanych operacji. Ponadto, LoMag umożliwia import wielu danych z plików Excel, takich jak listy towarów, dane kontrahentów, a także zawartość dokumentów, np. arkuszy spisowych.

Przy pisaniu programu zastosowano najnowsze technologie firmy Microsoft. Dzięki temu, dostęp do bazy jest szybki i niezawodny. Cała baza danych i ustawienia mieszczą się w dwóch plikach w katalogu "Baza danych". Można więc ją przenosić i kopiować w dowolne miejsce na dysku. Oczywiście w programie istnieje także funkcja Archiwizacji (utworzenie kopii zapasowej) oraz Dearchiwizacji (odtworzenie kopii zapasowej)

Przyjazny interfejs MDI

Ideą programu magazynowego LoMag było utworzenie aplikacji prostej w obsłudze, a przy tym niezawodnej i funkcjonalnej. Przejrzysty interfejs spełnia to zadanie. Dostęp do poszczególnych funkcji został dobrze przemyślany, z uwzględnieniem podstawowych przypadków użycia programu. Dużym atutem jest zastosowanie interfejsu MDI, dającego możliwość jednoczesnego działania na wielu oknach dialogowych.

Filtrowanie dokumentów

Po wprowadzeniu tysięcy dokumentów ruchów magazynowych, pojawia się problem filtrowania danych. W naszej aplikacji zadbaliśmy, aby dane były sortowane i przedstawiane w logicznym porządku. Można na przykład przeglądać listę wszystkich dokumentów, jak również filtrować po dowolnym kluczu np. kontrahent, zakres dat, zakres wartości. Filtry można zapisać pd własną nazwą i wykorzystać w przyszłości.

Konfiguracja pracy sieciowej

Ustawienie pracy sieci jest niezwykle proste. Aby dwa stanowiska, połączone w sieć, mogły korzystać z tej samej bazy Programu Magazynowego, należy zmienić ustawienia sieciowe. Można to uczynić poprzez wybranie z menu Program opcji Ustawienia. W zakładce “Praca w sieci są do wyboru następujące opcje:

 • Praca na jednym stanowisku
 • Wiele stanowisk – komputer to klient, łączy się z serwerem
 • Wiele stanowisk – komputer pełni rolę serwera

Na pierwszym komputerze wybieramy opcję trzecią (serwer). Warto zauważyć, że pole nazwa komputera i nazwa instancji SQL są wypełnione automatycznie. W szczególnych przypadkach można je zmienić wedle własnych potrzeb. Należy zapamiętać nazwę komputera, który będzie pełnić rolę serwera, ponieważ będzie ona wymagana w celu podłączenia innych komputerów. Naciskamy OK. Na drugim komputerze wybieramy opcję drugą (klient), przy czym w polu “Nazwa serwera wpisujemy nazwę pierwszego komputera. Wybór należy potwierdzić przyciskiem OK. Od tej chwili komputery pracują na jednej bazie danych.

Zaawansowane wyszukiwanie

Zdajemy sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma szybkie znalezienie informacji. Jest to istotne szczególnie w przypadku tysięcy dokumentów czy towarów, zgromadzonych w magazynie. W programie magazynowym LoMag można znaleźć rozbudowane funkcje przeszukiwania bazy.

Towar możemy znaleźć przez wpisanie jego nazwy lub tylko części z tej nazwy. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone jako lista, zawierająca wszystkie atrybuty towaru, cenę zakupu, sumę ilości na magazynie oraz łączną wartości towaru. Dodatkowo wyniki wyszukiwania możemy ograniczyć tak, aby szukane były tylko towary z określonym stanem lub zakresem zdefiniowanych wcześniej atrybutów numerycznych. W tabeli z rezultatami możemy definiować własne filtry dla każdej z kolumn. np. możemy ograniczyć rezultaty do towarów z danej grupy, z określonym zakresem wagi czy takie dla których stan jest niski. Filtr obejmujący te kryteria możemy zapisać pod własną nazwą i wykorzystywać w przyszłości do szybkiego odnalezienia potrzebnych informacji.

Na podobnych zasadach działa wyszukiwanie dokumentów i kontrahentów. Dokumenty możemy szukać według numeru i typu dokumentu, jak również kontrahenta, nazwy lub kodu towaru na dokumencie czy nawet uwagach zawartych w dokumencie.

Dalszy rozwój systemu zarządzania magazynem LoMag

A co wtedy, gdy prezentowana aplikacja nie zawiera funkcji, która przydałaby się w przypadku Twojej firmy? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przystosować program do indywidualnych potrzeb i dodać taką funkcję. Jesteśmy otwarci na współpracę, która przyczyni się do rozwoju programu, a co najważniejsze do jeszcze lepszego funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa.

Program magazynowy LoMag jest sukcesywnie rozbudowywany. Systematycznie publikujemy aktualizacje, które zawierają sugestie od użytkowników programu. W związku z tym cenimy każdą uwagę i pomysł, dotyczące dalszego rozwoju aplikacji. Mamy nadzieję, że kolejne zmiany w programie spotkają się z aprobatą odbiorców.