Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Aktualizacja do najnowszej wersji 8.3.0.0

Jeśli posiadasz starszą wersję programu, możesz zaktualizować oprogramowanie, pobierając i uruchamiając poniższy plik. Przy pierwszym starcie programu zostanie dokonana automatyczna aktualizacja struktur w bazie. Przed aktualizacją zalecane jest wykonanie kopii bazy na nośnik zewnętrzny, np. klucz USB.

UWAGA: Aktualizacje można pobierać bezpłatnie przez 12 miesięcy od daty zakupu programu.

POBIERZ AKTUALIZACJĘ

KUP AKTUALIZACJĘ

Historia zmian wprowadzonych w nowych wersjach

Wersja 8.3.0

 • Integracja ze sklepami IdoSell obejmuje: Aktualizację cen detalicznych i hurtowych, Aktualizacja ilość sztuk z wybranym magazynem (stany rzeczywiste lub dostępne), Pobieranie zamówień i danych klientów, dodawanie brakujących towarów w LoMag, identyfikacja towarów po Nazwie, Symbolu kod zewnętrznego systemu, identyfikacja wariantów IdoSell, obsługa automatycznej synchronizacji.
 • Udoskonalenia do wydruków: możliwość dodania w projekcie wyglądu faktury tabeli z listą niezapłaconych faktur (jak w ewidencji płatności), dodatkowa tabela VAT na wydrukach faktur korygujących "Stawki VAT - zmiana".
 • Obsługa kolumn dedykowanych (własnych pól różnych typów) dla dokumentów Rezerwacja oraz Elementy Rezerwacji (linie dokumentu).
 • Blokowanie dokumentów MM do wybranego magazynu. Na liście magazynów opcja "Niewidoczny dla przesunięć MM".
 • Okno dodawania S/N w scenariuszu generowania Korekty Magazynowej do Faktury Korygującej oraz przy scenariuszu ZO->PAR, ZO->FV przy opcji automatycznego generowania WZ.
 • Rozbudowa modułu rezerwacji o analizę blokujących wypożyczeń dla których deklarowana data zwrotu mięła. Możliwość automatycznego zwrócenia dla wybranych, wszystkich lub rezerwacji towaru pomimo nie zwróconych wypożyczeń. Szczegółowe raporty będą prezentowane w tabeli przy dodawaniu rezerwacji.
 • Okno dodawania S/N w scenariuszu generowania Korekty Magazynowej do Faktury Korygującej oraz przy scenariuszu ZO->PAR, ZO->FV przy opcji automatycznego generowania WZ.
 • Grupowa zmiana cen, uwag i właściwości towarów w dokumentach Przecena oraz Zamówienia.
 • Zbiorcze drukowanie paragonów z kartoteki - opcja "fiskalizuj" na liście paragonów.
 • Poprawiona weryfikacja wyrażeń definiujących kolumny obliczeniowe.
 • Obsługa kompletuj do rezerwacji - czyli generowanie dokumentów ZO->RZ.
 • Ostrzeganie użytkowników podczas wydawań magazynowych z dostawy którą blokuje niezaakceptowany dokumentu wydania (MM).

Wersja 8.2.6

 • Udoskonalenia do integracji Allegro REST API: wielokrotne pobieranie transakcji w celu aktualizacji danych: kontrahentów, sposobu płatności oraz typie dokumentu paragon / faktura.
 • Generowanie faktur VAT z wielu WZ z poziomu kartoteki dokumentów WZ.
 • Zbiorcze generowanie Paragonów z poziomu kartoteki Zamówień od odbiorców.
 • Obsługa automatycznego generowania WZ podczas zbiorczego generowania Paragonów i Faktur VAT.
 • Drukowanie numerów paragonu na drukarkach POSNET oraz konwertowanie stawek VAT drukarek fiskalnych.
 • Poprawki do: dokładności cen podczas generowania ZO->WZ w zależności od ustawień Algorytmu netto/brutto, importu towarów z SN do Zamówień, funkcji zwracającej powiązane dokumenty, grupowania lokalizacji w raporcie "Stany we wszystkich magazynach".
 • Weryfikacji kontrahenta podczas selekcji numerów seryjnych na dokumentach wypożyczeń oraz weryfikacja zwracanych towarów przy zmianie kontrahenta na zwrotach wypożyczeń.
 • Możliwość wykorzystania kolumn dokumentu w definicji numerów serii.

Wersja 8.2.1

 • Kompletacja towarów na zamówieniach - możliwość skanowania kolejnych towarów aby utworzyć dokument WZ lub Wypożyczenie na podstawie zamówienia od klienta.
 • Kolumny z podsumowaniami ilości i wartości towarów zrealizowanych na zamówieniach. Kolumny można dodać na liście zamówień: Zrealizowano.. Do zrealizowania..
 • Numeracja stron przy wydruku z uwzględnieniem łącznej ilości stron: 1 z 2 , 2 z 2..
 • Grupowa zmiana uwag, ceny, właściwości towarów w oknie edycji dokumentów magazynowych.
 • Obsługa lokalizacji docelowej przy "dodaj S/N" na MM.
 • Obsługa daty dokumentu podczas importu dokumentów WZ z plików Excel.
 • Nowy wzorzec numeracji dokumentów "dzień roku" : DDD (duże litery) w 3 wariantach: DDD = 001, DD = 01 lub D = 1
 • Udoskonalenia do dziennika zdarzeń.

Wersja 8.1.6

 • Aktualizacja modułu pobierającego dane o kursach walut do zmian wprowadzonych na stronach NBP.
 • Opcja dla WZ "Ceny sprzedaży takie same jak ceny zakupu" - czyli ceny na WZ będą zawsze równe cenom zakupu z PZ
 • Swobodna selekcja numerów seryjnych na dokumentach KM, MM, ZL (pozwól na selekcję SN z niepowiązanych dostaw)
 • Automatyczne powiązanie dokumentów i tworzenie wielu linii na dokumentach MM przy towarach, których dostawy obejmują różne numery serii i daty ważności.
 • Archiwizacja bibliotek (ukrywanie starych bibliotek) oraz archiwum nieużywanych w Towary / Biblioteki Towarów
 • Ograniczenie widoczności kolumn dedykowanych dla własnych typów dokumentów.

Wersja 8.1.4

 • Możliwość tworzenia własnych typów dokumentów opartych na "Dokument definiowalny". Dokument będzie miał tylko datę i numer dokumentu a pozostałe dane i zawartość wierszy można zdefiniować w "Kolumny dedykowane" / Dokument definiowalny oraz Elementy dokumentu definiowalnego.
 • Obsługa zamienników surowców w bibliotekach towarów oraz automatyczna kompletacja z uwzględnieniem zamienników. Raport wykorzystanych ilości dla poszczególnych zamienników po zakończeniu kompletacji produktu.
 • Nowy algorytm obliczeń stopnia realizacji dla zamówień. Dodatkowe kolumny z ilością i wartością pozycji zrealizowanych oraz do realizacji dla poszczególnych zamówień.
 • Rozbudowanie listy kolumn w "składowych towaru oraz projektowania własnych wydruków z kolumnami dedykowanymi.
 • Dodanie opcji projektowania własnego dokumentu w zakładce "surowce".
 • Obsługa dodatkowej flagi statusów zamówień - "Blokuje edycję dokumentu".

Wersja 8.0.8

 • Integracja stanów magazynowych z WordPress WooCommerce. Aktualizacja stanów rzeczywistych lub dostępnych. Porównywanie dla wybranego magazynu lub suma z wszystkich magazynów. Opcjonalne kończenie publikacji w sklepie przy stanie zero. Opcja kopiowania towarów LoMag->WooC lub WooC->LoMag. Aktualizacja cen LoMag->Wooc.
 • Nowe funkcje obsługi KseF: Kreator wysyłki umożliwiający zmianę opcji wysyłki dla wybranych faktur, Przeglądanie wartości wysyłanych do KSEF w czytelnej formie drzewa, Funkcja pobierania UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Monit i czyszczenie testowych/demo wpisów KSEF przy zmianie ustawień na system produkcyjny. Umożliwienie edycji statusów faktur. Przypominanie o niewysłanych fakturach przy zamknięciu programu.
 • Obsługa flagi "Pozwól na dowolną selekcję S/N" w oknie wyboru numerów seryjnych na Remanencie.

Wersja 8.0.6

 • Nowy typ kolumny dedykowanej "Odnośnik do dokumentu" dla dokumentów magazynowych.
 • Możliwość grupowanie prezentowanych wyników w tabelach i raportach programu. Dla kolumn liczbowych możliwość wyboru funkcji agregującej: suma, min, max, avg, count
 • Przenoszenie filtrów nałożonych na pozycje dokumentów magazynowych, KM, zamówień, na wydruki dokumentów. (druk wybranej części dokumentu)
 • Wyświetlanie na liście zamówień łącznej ilości na dokumencie oraz łącznej ilości i wartości do zrealizowania.
 • Rozbudowa importu dokumentów zamówień i wydań o opcję aktualizacji pól na podstawie wybranej kolumny.
 • Projektowania własnych wydruków w oknie składowych towaru.
 • Możliwość generowania dokumentów RZ->RW/WZ tylko wierszy z dostępnymi pozycjami.

Wersja 8.0.1

 • Przesyłanie faktur do KSeF (Krajowy System eFaktur). System faktur elektronicznych będzie obowiązkowy w roku 2024.
 • Tworzenie cenników zakupu dla dostawców oraz ich obsługa na dokumentach PZ/ZD/FVZ.
 • Szczegółowe uprawnienia dla każdego z pól przy edycji kartoteki towarów.
 • Nowe generatory dokumentów i relacje między dokumentami: ZW-WY, PZ-ZD oraz WZ-ZO.
 • Obsługa kodu kreskowego powiązanego produktu w bibliotekach towarowych.

Wersja 7.9.7

 • Import towarów wraz z surowcami z plików Excel.
 • Automatyczna kompletacja przy zbiorczym generowaniu dokumentów.
 • W oknie edycji towaru nowa zakładka "Dostawy" dla danego towaru.
 • Opcjonalne kopiowanie kolumn dedykowanych z kartoteki towaru do elementów wypożyczeń przy takich samych nazwach kolumn.
 • Dodatkowa opcja w oknie grupowej zmiany towarów: "Uaktualnij w pozostałych magazynach".
 • Dodanie pola upust dla klienta przy dodawaniu towarów na fakturze.
 • Rozbudowanie uprawnień użytkowników dla bibliotek.
 • Funkcja Importu bibliotek z kolumnami dedykowanymi.
 • Opcja generowania dokumentów MM dla PW oraz korekty WZ.
 • Udoskonalenia do rabatów przy generowaniu ZO-ZD oraz WZ-FV oraz kreatorze FV z WZ.

Wersja 7.8.8

 • Do istniejących metod FIFO, FEFO, LOCPRIO dodaliśmy scenariusz "EXPIRE" - czyli automatyczny wybór dostaw według najstarszej daty ważności.
 • Zakładania blokad na różne typy dokumentów z poziomu okna Ustawienia->Kontrahenci. np. możemy zablokować sprzedaż lub wypożyczenia dla wybranych kontrahentów spełniających określone kryteria.
 • Przenoszenie filtrów z tabel dokumentów na wydruki zamówień oraz kompletacji.
 • Import kolumn dedykowanych elementów dokumentów dla produktów i surowców kompletacji.
 • Szablony numeracji dla numerów serii (w Ustawienia / Towary).
 • Generowanie dokumentów pochodnych z dokumentów Zamówienia od odbiorcy.
 • Dodatkowe opcje importu z Excela: zapis elementów z różnych lokalizacji jako osobne linie, import bibliotek z kolumnami dedykowanymi.
 • Bardziej szczegółowa weryfikacja poprawności danych przy zapisie kontrahentów.

Wersja 7.7.8

 • Projektowanie etykiet z kodami GS1 QR w edytorze szablonów dla wielu pól z programu LoMag z wykorzystaniem idendyfikatorów zastosowań (IZ).
 • Opcjonalna obsługa różnej długości kodów kreskowych dla IZ 00 Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC).
 • Generowanie jednej faktury zbiorczej z wielu proform lub wielu zamówień.
 • Import wielu zamówień z plików Excel.
 • Grupowanie surowców i produktów na wydrukach kompletacji.
 • Obsługa podglądu i wyboru dostaw przy dodawaniu i edycji towarów do dokumentów wypożyczeń.
 • Import i aktualizacja towarów po wybranej kolumnie dedykowanej towaru.
 • Możliwość przebudowy hierarchii grup towarów w drzewie (drag&drop).
 • Opcja w ustawieniach: monit przy zapisie KM z różnymi wartościami produktów / surowców.
 • Opcje w zakładce email: możliwość wpisania po przecinku wielu adresatów.

Wersja 7.7.0

 • Szczegółowe definiowanie ról użytkownika do poszczególnych pól dokumentu.
 • Możliwość definiowania rabatów z poziomu kartotek klientów.
 • Udoskonalenia wydruków: sortowanie wielopoziomowe tabel, opcjonalna kolumna "lp" z numerami wierszy.
 • Kopiowanie układów kolumn dla użytkowników / ról.
 • Udoskonalenia do modułu rezerwacji: Walidacja rezerwacji z poziomu modułu Wypożyczeń, walidacja kilku rezerwacji na ten sam towar.
 • Możliwość edycji pól dedykowanych w widoku listy faktur.
 • Dodawania linków interaktywnych do wzoru dokumentu ofertowego.
 • Udoskonalenia raportów zysku pod kątem zwrotów towarów, korekt faktur i paragonów.
 • Grupowanie surowców na kompletacji oraz wydruki podsumowujące ilości surowców.

Wersja 7.6.4

 • Nowa funkcja "wezwania do zapłaty" z poziomu menu Płatności / Ewidencja płatności / okno z nierozliczonymi fakturami / Windykacja.
 • W menu "Projektuj wydruk" jest możliwość zaprojektowania wielu szablonów wyglądu wezwania / ponaglenia do klienta.
 • Jest też dodatkowa opcja automatyzacji treści email wysyłanej do dłużników. Zaznaczając w menu "Windykacja" wysyłkę szablonu o określonej nazwie, jeśli w bazie jest również szablon email o takiej samej nazwie, wówczas on jest wybierany jako domyślny.
 • Możliwość automatycznego rozbicia dodatkowego kosztu zakupu na poszczególne pozycje dokumentu PZ.
 • Szybkie tworzenia dokumentów MM z numerami seryjnymi przyciskiem "dodaj S/N" jako skany kolejnych numerów seryjnych.
 • Opcja blokuj zmianę ceny na powiązanych dokumentach (PZ/FVZ) o więcej niż: x %.
 • Nowe pole w edytorze szablonów "Numer kopii" które na kolejnych etykietach numeruje wydrukowane kopie etykiety.
 • Dodanie kolumn "Sugerowana cena sprzedaży" i "cena z cennika dla kontrahenta" przy wyszukiwaniu towarów na ZO.
 • Wyświetlanie kolumny "Kod lokalizacji" i "Nazwa lokalizacji" na dokumencie remanentu.
 • Nowe generatory dokumentów ZW->MM, menu lista MM->RW.

Wersja 7.5.8

 • Nowe duże ikony do paska narzędziowego oraz uzupełnienie ikon do nowych funkcji programu.
 • Obsługa kursów walut na dokumentach WZ.
 • Opcjonalna zmiany ceny towaru na dokumentach MM.
 • Nowa opcja: Blokuj zmianę ceny na powiązanych dokumentach (PZ/FVZ) o więcej niż x %.

Wersja 7.5.0

 • Możliwość dostosowywania paska narzędziowego o przyciski z menu głównego oraz własne rozmieszczenie dużych ikon w głównym menu i skróty klawiszowe.
 • Grupowanie pozycji na dokumentach magazynowych przy skanowaniu czytnikiem kolejnych kodów kreskowych (sumuje ilość skanów).
 • Możliwość drukowania kodów QR do szybkiego logowania użytkowników. (lista użytkowników / edycja / kod QR).
 • Przycisk "pobierz wszystkie kursy" (pobiera brakujące, dostępne w danym roku dla danej waluty).
 • Ukrywanie paska zakładek jako oddzielne uprawnienia dla użytkowników.
 • Nowa funkcja "dodaj S/N" na dokumencie Zmiana Lokalizacji Magazynowej.
 • Tłumaczenie nazw krajów w szablonach obcojęzycznych.
 • Dodanie na kompletacji numerów dostaw dla surowców.
 • Automatyczna zmiana statusu zamówień oraz zrealizowanych ilości dla funkcji generuj ZO->MM.

Wersja 7.4.2

 • Niemiecka wersja językowa - interfejs oraz wydruki w języku niemieckim.
 • Obsługa eksportu do nowego formatu pliku JPK_VAT (wersja 2).
 • Możliwość archiwizowania starych numerów kont rachunków bankowych.
 • Opcjonalne wystawianie dokumentów WZk dla faktur korygujących sprzedaż.
 • Modyfikacja obliczania kolumny zrealizowano na podstawie powiązań z liniami zamówień.
 • Możliwość definiowania domyślnych wartości dla pól dedykowanych.

Wersja 7.3.6

 • Tworzenie grup towarowych w postaci drzewa - wybieranie i wyszukiwanie towarów z drzewa kategorii. Opcja w menu: Ustawienia / Towary / Hierarchiczne grupy towarów.
 • Możliwość indywidualnej numeracji produktów dla każdej grupy towarowej. Menu Towary / Grupy towarów / Edytuj / Wzorzec numeracji kodu kreskowego.
 • Obsługa importu i eksportu do nowego formatu pliku JPK_FA faktury VAT (wersja 4).
 • Utworzenie logiki przydzielania automatycznych numerów seryjnych dla towarów przyjmowanych na stan dokumentami PZ.
 • Automatyczna kompletacja towarów, podczas importowania pozycji do WZ. W przypadku braku surowców do kompletacji raport z zestawieniem braków.
 • Możliwość archiwizowania towarów przez Import z Excela. Funkcja grupowej zmiany na dokumentach PZ,WZ, ZH.
 • Nową opcję dla dokumentów Kompletacji w ustawieniach "Pobieraj cenę produktu z surowców". Wtedy jeśli produkt będzie również na liście surowców to cena produktu będzie równa cenie surowca.
 • Możliwość aktualizowania towarów w bazie przez pliki Excel z wykorzystaniem wybranego pola dedykowanego, które identyfikuje aktualizowany towar.
 • Import danych z Excela do dokumentów magazynowej po unikalnej kolumnie dedykowanej.
 • Drukowanie etykiet dla biblioteki towarów pojedyncze etykiety lub wszystkie w zależności od wybranych pozycji.
 • Możliwość wysyłania załączników z kolumn dedykowanych przy wysyłce poczty email z fakturami.
 • Optymalizacja szybkości dla dużych zbiorów danych przez ograniczanie ilości wyświetlanych wierszy.
 • Nowe możliwości projektowania etykiet towarowych z wykorzystaniem kolumn dedykowanych dla numerów serii.
 • Przy korekcie WZ program będzie dodawał osobne pozycje dla każdej dostawy aby zachować prawidłowe daty ważności produktów oraz numery serii.

Wersja 7.2.9

 • Priorytety dla lokalizacji magazynowych w menu Towary / Lokalizacje magazynowe.
 • Nowa metoda wydawania towaru LocPRIO w której program wydaje towar według najmniejszych priorytetów lokalizacji.
 • Kolumny dedykowane dla numerów serii. (Ustawienia / Kolumny dedykowane)
 • Nowy typ dokumentu "zmiana numeru serii" który nadaje dla partii towaru nowy numer serii.
 • Możliwość zmiany nazw towarów w zamówieniach i ofertach. (opcja "pozwól na zmianę nazwy" w ustawieniach)
 • Obsługa dodawania towarów przez numery seryjne w oknie Kompletacji dla surowców.
 • Nowe generatory dokumentów: PZ -> ZL , MM -> ZL , Generowanie PZ->MM z obsługą S/N.
 • Nowa opcja blokuj przeliczanie cen na dokumentach WZ powiązanych z ZO.
 • Kolumny obliczeniowe dla faktur np.. pozwalają na podstawie dedykowanej kolumny "zapłacono" stworzenie "do zapłacenia".
 • Zapamiętanie ostatniego szablonu wydruku dla faktur. Dokument po ponownym otwarciu pamięta jaki szablon wydruku był użyty w każdej fakturze.
 • W liście ofert kolumny prezentujące powiązane zamówienia do dostawców i odbiorców.
 • Kopiowanie zawartości kolumn dedykowanych z PZ na WZ przy opcji "zapis jako osobne linie".
 • "Raport wypożyczonych towarów" dodatkowo będzie prezentował dane o wypożyczeniach na dowolny dzień oraz numery seryjne.

Wersja 7.2.0

 • Automatyczna kompletacja produktów z poziomu wystawiania paragonu lub faktury.
 • Opcjonalne wybór numerów serii ze słownika (jako pole wymagalne).
 • Implementację przycisku i skrótów szybkiego drukowania etykiet na PZ.
 • Importu towarów po kolumnie dedykowanej towaru dla ofert, zamówień.
 • Nowa opcja dla kompletacji magazynowych : "ograniczaj listę surowców na podstawie definicji produktu".
 • Opcja "zablokuj automatyczne przeliczanie" przy kompletacji będzie przeliczać się cena tylko dla produktów bez tego zaznaczenia.
 • Tabela z kolumnami dedykowanymi dla Numerów Seryjnych w oknach wprowadzania nowych SN.
 • Nowe formaty importu plików CSV z płatnościami (MT940, BGŻ, BNP Paribas).
 • Generowanie kompletacji magazynowej z dokumentu PZ.
 • Licznik zaznaczonych wierszy w tabelach wyszukiwania.

Wersja 7.1.0

 • Platforma PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) - możliwości wystawiania e-faktur w opracowanym przez rząd elektronicznym systemie faktur eFaktura.gov.pl
 • Obsługa wybranych identyfikatorów zastosowań systemu GS1: kody z wagą, ilością, partią produkcyjną, datą partii, datą trwałości. Funkcjonalność obejmuje zarówno możliwość wydruku etykiet logistycznych z kodami EAN128 jak również parsowanie kodów na dokumentach magazynowych.
 • Poprawki wizualne oraz funkcjonalne na dokumentach magazynowych: np.. uwypuklenie numeru dokumentu, dodawanie pozycji klawiszem Insert.
 • Udoskonalenia w module płatności: "Nierozliczone faktury kontrahenta", "Liczba dni po terminie płatności".
 • Nowa opcja w projektowaniu faktur korygujących - tabela zawierająca listę poprzednich zaliczek (jako wartości ujemne).
 • Możliwość grupowej aktualizacji cen zakupu przez import danych z pliku Excel.
 • Obsługa nowych powiązań między dokumentami np.Oferta-Proforma.
 • Optymalizacja szybkości zatwierdzania remanentu oraz opcjonalne kolumny na remanencie "Stawka VAT" , "Wartość VAT".
 • Nowe uprawnienia użytkowników np. "Blokuj edycję powiązań".
 • Możliwość definiowania kolumn obliczeniowych w zamówieniach i ofertach.
 • Dodatkowe kolumny kontrahenta widoczne na wydrukach dla kolumny dedykowanej typu "odnośnik do kontrahenta": nazwa, miejscowość, kod pocztowy, ulica, osoba, telefon, email.
 • Import towarów na otwartym dokumencie rezerwacji po polu dedykowanym, które zawiera unikalny numer identyfikujący towar.
 • Import surowców w bibliotekach towarów z wykorzystaniem pola dedykowanego z unikalnym numerem identyfikującym towar.

Wersja 6.4.0

 • Ostatnia wersja z pakietem poprawek i wsparciem dla starych systemów: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000. Kolejne wersje LoMag 7.x.x będą oparte na bibliotekach .net Framework 4.6 i będą działać na Windows 7,8,10,11

Wersja 6.3.8

 • Obsługa wag samochodowych, konfiguracja urządzeń wagowych, dokumenty wagowe, wydruk kwitów wagowych, tworzenie dokumentów magazynowych na podstawie kwitów wagowych.
 • Nowy sposób obsługi numerów seryjnych przez flagę "Obsługa SN" w kartotece towaru.
 • Możliwość włączenia obsługi numerów seryjnych z generowaniem losowych N/S dla istniejących ruchów + Możliwość grupowej zmiany.
 • Nowa zakładka w Historii towaru prezentująca historię rezerwacji towaru.
 • Obsługa szybkiego wybierania towarów na podstawie numerów seryjnych Dodaj S/N w dokumentach Wypożyczenia i Zwrotu.
 • Nowe kolumny na wydruku Faktur zawierające numery serii, daty ważności na podstawie powiązanego dokumentu WZ.
 • Fakturowanie WZ w zakresie dat w kreatorze faktur i paragonów.

Wersja 6.2.8

 • Wystawianie kolejnych korekt do faktur korygujących faktury zaliczkowe.
 • Możliwość importu wielu rezerwacji towarów z Excela.
 • Opcja tworzenia JPK dla faktur zakupowych.
 • Paragony do faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Modyfikacja okna zamykania programu - optymalizacja i kopia zapasowa jako pola zaznaczane.
 • Dodanie funkcji "projektuj wydruk" w raporcie Remanentu.
 • Możliwość aktualizacji pól dedykowanych dla numerów seryjnych w Wyszukiwanie / Numery Seryjne / Aktualizuj.
 • Dodanie nowej opcji dla dokumentów "Faktura proforma": uwzględniaj przy liczeniu kolumny "Zamówione".
 • Nowa flaga dla statusów zamówień "Zamówienie opłacone" i automatyczne ustawianie statusów Faktur przy generowaniu WZ->FV oraz ZO->FV.
 • Optymalizacje LoMag do pracy z bazą zdalną. Moduł "tracking" do śledzenia wywołań SQL.

Wersja 6.2.4

 • Okno szybkiego wprowadzania numerów seryjnych dla wszystkich towarów przy generowaniu dokumentów magazynowych z zamówień.
 • Zmiana komunikatów przy zamknięciu programu - obsługa pomyłkowego zamknięcia, archiwizacji i optymalizacji.
 • Zaawansowane opcje kompletacji : dodawanie surowców z biblioteki produktu podczas dodawania biblioteki produktów do KM.
 • Projektowanie i drukowanie etykiet towarowych z poziomu raportów dedykowanych.
 • Udoskonalenie funkcji "generuj WZ" aby po wykryciu istniejącego WZ była możliwość generowania kolejnego WZ z resztą towaru.
 • Możliwość ustawiania domyślnego magazynu dla każdego użytkownika.
 • Nowe opcje w module powiadomień email: Wysyłanie powiadomień na podstawie kolumn dedykowanych, opcja "nie wysyłaj kopii powiadomienia przy kolejnym przekroczeniu", powiadomienie o osiągnięciu stanu maksymalnego łącznie przez wszystkie towary z danej grupy.

Wersja 6.2.0

 • Nowy typ dokumentu Korekta Paragonu
 • Import płatności z pliku MT940 (zgodny z ING, PKO BP, PEKAO SA, Idea Bank) oraz możliwość powiązania z fakturą na liście dokumentów płatności w oknie "Ewidencja Płatności"
 • Umożliwienie dodawania zdjęć na wydrukach na podstawie ścieżki do zdjęcia w kolumnie dedykowanej typu "załacznik".
 • Implementacja mechanizmu archiwalnych statusów zamówień.
 • Wyszukiwanie po numerze serii produkcyjnej w Wyszukiwanie / dokumenty.
 • Opcja do otwierania szuflady w kasie fiskalnej po wydruku paragonu.
 • Przy generowaniu wydań towarów na podstawie faktur będzie pojawiał się monit z propozycją uzupełnienia dokumentu WZ o niezafakturowane pozycje gdy elementy FV nie będą się zgadzały z elementami WZ.
 • Wybór docelowej lokalizacji towaru podczas generowania PZ->MM.
 • Nowe typy powiadomień dla osiągnięcia stanu minimalnego z uwzględnieniem rezerwacje kompletacji.
 • Dla kolumn dedykowanych można opcjonalnie wyłączyć lub wyłączyć szukanie po danej kolumnie.
 • W dokumencie kompletacji możliwość dodawania biblioteki z produktami wraz z obsługą numerów seryjnych.

Wersja 6.1.3

Wersja 6.0.4

Wersja 5.9.9

 • Udoskonalenia do modułu Płatności: szybkie wyszukiwanie w tabelach, pozycja "wszyscy" na liście kontrahentów w oknie płatności, Opcja "rozlicz auto." w kartotece FV.
 • Obsługa cenników dla wypożyczeń oraz import stawek wypożyczeń z pliku XLS.
 • Możliwość definiowania różnych statusów zamówień dla ZO/ZD.
 • Dodatkowa informacja przy edycji towaru z listą bibliotek w których występuje dany towar.
 • Opcja definiowania cen sprzedaży w bibliotece i wstawianie tych cen przy wydaniach towarów.

Wersja 5.9.4

Wersja 5.9.2

 • Opcja automatycznej aktualizacji sugerowanych cen zakupu na podstawie faktur zakupowych oraz PZ.
 • Udoskonalenia w edytorze szablonów dokumentów oraz etykiet. Nowe okno edycji długich tekstów opisowych.
 • Nowe opcje w kreatorze faktur cyklicznych w module wypożyczalnia oraz na wydrukach wypożyczeń.

Wersja 5.9.0

Wersja 5.8.5

 • Generowanie pliku JPK VAT z kodami GTU na potrzeby eksportowania danych LoMag do różnych programów księgowych. NIE NALEŻY wykorzystywać pliku JPK V7M w celu rozliczania się z podatku VAT z Urzędem Skarbowym.
 • Przycisk "Dodaj Kody GTU" w kolumnach dedykowana towaru.
 • Obsługa kodów JPK_V7 GTU podczas eksportu danych do formatu Comarch Optima.
 • Nowa wersja integratora z logowaniem Allegro Rest API przez domyślną przeglądarkę.
 • Obsługa automatycznej kompletacji produktów podczas generowania Zamówienie -> WZ.
 • Automatyczne generowanie i wysyłanie FV do klientów w PDF na podstawie zaznaczonych zamówień.
 • Możliwość wpisywania S/N na PZ z poziomu zamówienia oraz selekcja numerów seryjnych podczas generowania ZD->PZ.
 • Nowe typy powiązań między dokumentami: ZW-FV/PAR , PAR->ZW.

Wersja 5.8.0

 • Automatyczne kompletowanie brakujących produktów podczas wydawania towarów na dokumentach WZ.
 • Obsługa dni roboczych poniedziałek - sobota w jednostkach wypożyczalni. Nowy raport "historia wypożyczeń".
 • Rozbudowa funkcji importu dokumentów magazynowych z innej bazy o ruchy magazynowe.
 • Nowe kolumny w kartotece i wyszukiwaniu towarów podające ilości zrealizowanych i dostępnych towarów dla kompletacji
 • Optymalizacja szybkości funkcji obliczających ilości zamówionych i dostępnych towarów.

Wersja 5.7.6

 • Możliwość definiowania wielu szablonów wydruku w raportach standardowych i dedykowanych.
 • Tworzenie nowych typów dokumentu na bazie kompletacji.
 • Generowanie surowców i produktów kompletacji z poziomu zamówień. (z możliwością wielokrotnego generowania dla niezrealizowanych linii zamówienia).
 • Nowa jednostka Dni robocze (pon-pt) w module wypożyczalnia, która wyklucza dni wolne z naliczania ceny wypożyczenia.
 • Udoskonalenie raportu niezrealizowane zamówienia aby pokazywał też częściowo niezrealizowane linie.

Wersja 5.7.1

 • Kod QR z ustawieniami sieciowymi. Umożliwia konfigurowanie urządzeń z systemem Android oraz komputerów klienckich przez skan kodu.
 • Importowanie listy lokalizacji magazynowych z plików Excel.
 • Możliwość importu zawartości dokumentów Zmiana Lokalizacji magazynowej z plików Excel
 • Nowa rola w uprawnieniach aby wybrani użytkownicy nie mogli aktualizować bazy do nowszej wersji.
 • Generowanie dokumentów WZ z wybranych dostaw z poziomu dokumentów ZL.
 • Możliwość projektowania etykiet i dokumentów z wykorzystaniem parametrów tekstowych wpisywanych bezpośrednio przed wydrukiem. Możliwość wielokrotnego użycia danego parametru w szablonie.

Wersja 5.6.8

Wersja 5.6.7

 • Wyświetlanie Informacji o ostatniej cenie sprzedaży dla danego kontrahenta na dokumentach handlowych.
 • Modyfikacja mechanizmu uaktualniania towarów w pozostałych magazynach przy edycji kartoteki towarów.
 • Poprawki do generatora plików JPK dla faktur korygujących, zapisu danych do PDF, aktualizacji cen i narzutów przy grupowej zmianie towarów.

Wersja 5.6.5

 • Udoskonalenia i poprawki do modułów integracji z BaseLinker oraz Allegro REST API
 • Obsługa dwuetapowej kompletacji towarów. Ustawienia / Kompletacja / Włącz dwuetapową kompletację
 • Udoskonalenia do importu danych z Excela pozwalające na aktualizację danych po kodzie lub nazwie towaru.

Wersja 5.6.1

 • Wielostronicowe szablony dokumentów - możliwość połączenia kilku szablonów podstawowych w jeden złożony.
 • Możliwość definiowania różnych kolumn dedykowanych towarów dla różnych grup towarowych.
 • Dostosowanie LoMag do protokołu Posnet Online oraz obsługa punktów kasowych.
 • Wystawianie zbiorczego dokumentu WZ do wielu zamówień od odbiorców.
 • Sortowanie wielopoziomowe w tabelach i raportach.
 • Obsługa składowych towarów na dokumentach zamówień.

Wersja 5.5.5

 • Kolumny dedykowane umożliwiające archiwizację załączników w bazie dla modułów zamówienia, towary, kontrahenci.
 • Import dokumentów z bazy wraz z polami dedykowanymi i zachowaniem oryginalnej numeracji
 • Udoskonalenia w module Wypożyczalnia: Możliwość dodawania na szablonach stworzonych kolumn dedykowanych. W oknie zwrotu wypożyczenia, pole numeryczne pozwalające na określenie liczby płatnych dni wypożyczenia, w oknie edycji towaru i zakładce Wypożyczalnia pole tekstowe "usługa" z nazwą, która zostanie podstawiona w polu nazwy towaru przy wystawianiu faktury za wypożyczenie, Obsługa innych usług na wypożyczeniach.

Wersja 5.5.1

 • Nowy moduł "Rezerwacje". Moduł umożliwia dodawanie, drukowanie i zarządzanie rezerwacjami towaru w magazynie, tworzenie rezerwacji z poziomu zamówień, tworzenie wydań i wypożyczeń z rezerwacji. Raportowanie umożliwia przeglądanie aktywnych rezerwacji dla danego klienta, towaru oraz okresu czasu.

Wersja 5.5.0

 • Obsługa integracji z systemem BaseLinker.com : Aktualizacja cen i stanów magazynowych dla towarów oraz pobieranie zamówień z BaseLinker.
 • Obsługa interfejsu programu LoMag w języku Czeskim.
 • Wydruk NIP na paragonach fiskalnych (jeśli uzupełniony w danych klienta).
 • Obsługa ewidencji płatności na fakturach zakupowych.

Wersja 5.4.6

 • Obsługa "Biała lista podatników VAT" - pobieranie i sprawdzanie numerów kont bankowych kontrahentów.
 • Dodatkowe tabele grupujące towary na wydrukach wypożyczeń.
 • Widoczność wydań i rezerwacji w kontrolce wyboru dostaw na dokumentach WZ oraz RW.
 • Obsługa automatycznej synchronizacji zamówień i stanów dla Allegro Rest API w integratorze.

Wersja 5.4.3

 • Obsługa Allegro Rest API w integratorze.
 • Ustalanie cen produktów w kartotece zarówno na podstawie marży jak i ręcznego wpisania kwoty netto/brutto.
 • Możliwość zmiany wartości brutto na fakturach.
 • Powiadomienia e-mail o stanach minimalnych dla dokumentów kompletacji.
 • Obsługa wydruku NIP na paragonach fiskalnych.

Wersja 5.4.1

 • Obsługa Numerów seryjnych w module wypożyczalni wraz z obsługą opcji "Pozwól na swobodną selekcję numerów seryjnych niezależnie od zaznaczonych dostaw".
 • Możliwość grupowanie towarów po numerach serii na wydrukach dokumentów magazynowych.
 • Obsługa dodatkowych tagów w oknie edycji szablonów wiadomości e-mail: [Dokument.Numer], [Dokument.Data], [Dokument.Typ]

Wersja 5.3.8

 • Obsługa nowej struktury plików JPK faktura (wersja 2)
 • Masowe wysłanie korespondencji email z fakturami do klientów z poziomu listy faktur
 • Zatwierdzanie kompletacji - opcja w ustawieniach (Ustawienia -> Dokumenty -> Kompletacje -> "Włącz wycofywanie/akceptowanie kompletacji"). Po włączeniu tej opcji na górze okna edycji kompletacji pojawi się pasek statusu z informacją czy dany dokument ma status "zatwierdzony" czy "wycofany" oraz z przyciskiem umożliwiającym wycofanie/zaakceptowanie takiego dokumentu. Jeżeli dokument ma status "wycofany" wówczas nie modyfikuje stanów magazynowych. Jeśli jest w takim stanie, a zawiera już jakieś powiązania z dostawami (pozycje "Surowce" nie są puste), wówczas te powiązane dostawy traktujemy jako dostawy zarezerwowane.
 • Gdy nastąpi próba ściągnięcia z zarezerwowanej dostawy, w zależności od wartości opcji z ustawień (Ustawienia -> Towary -> "Blokuj próby wydania już zarezerwowanych towarów") program nie pozwoli na taką operację (wartość opcji TAK) albo pozwoli na wydanie, a w momencie próby zaakceptowania dokumentu kompletacji, wyświetlony zostanie błąd o braku wystarczającej ilości towaru na stanie (wartość opcji NIE). W tabelkach wydań na WZ/RW/MM została dodana nowa kolumna "Zarezerwowano" informująca ile towaru z danej dostawy jest zarezerwowanych.

Wersja 5.3.5

 • Możliwość monitorowania planowanych dostaw towaru od dostawców z poziomu kartoteki towarów oraz dokumentów
 • Rozbudowa statusów zamówień o nowe akcje np. towar z anulowanych zamówień będzie dostępny na kolejnych dokumentach
 • Dodatkowy szablon wydruku "korekta faktury (różnica)" oraz możliwość projektowania własnych wydruków korekt zawierających tylko zmienione pozycje w edytorze szablonów.
 • Obsługa grupowania towarów na zamówieniach dla bibliotek.
 • Poprawki dotyczące mechanizmów tworzenia plików JPK. Udoskonalenie importu faktur korygujących z JPK.
 • Obsługa wielu magazynów w raporcie stanów z analizą zamówień oraz optymalizacja raportów sprzedaży

Wersja 5.3.1

 • Dodatkowe pola w wyszukiwaniu towarów na TV, paragonach, kartotece , edytorze etykiet, kompletacji.
 • Udoskonalenie selekcji dostaw dla Numerów seryjnych w procedurze generowania Remanentu z arkuszy spisowych.
 • Obsługa nowych ról i uprawnień użytkowników.

Wersja 5.2.8

 • Implementacja powiadomień e-mail o stanach minimalnych i wydaniach towaru.
 • Udoskonalenie mechanizmu przeliczania walut na Zamówieniach od dostawców.
 • Możliwość dodawania bibliotek towarów na zamówieniach od odbiorców.
 • Dodatkowe kolumny w kreatorze raportów dedykowanych.

Wersja 5.2.5

 • Obsługa kolumn dedykowanych dokumentów i elementów dokumentów w wypożyczalni.
 • Konfiguracja tabeli dostaw na WZ oraz kolumny dedykowane dostaw w tabeli dostaw WZ.
 • Opcja "Blokuj towary na fakturach proforma" umożliwiająca kontrolowanie stanu magazynowego przy wielu proformach na ten sam towar.
 • Rozszerzenie kreatora faktur o tworzenie paragonów i faktur proforma.
 • Modyfikacja zapisu ustawień drukarek fiskalnych umożliwiająca przypisanie drukarek do komputerów.
 • Szybkie wyszukanie w historii towaru po fragmencie tekstu.

Wersja 5.1.9

 • Możliwość dodawania wierszy opisowych w ofertach i zamówieniach.
 • Kopiowanie wierszy zamówień i ofert oraz możliwość zmiany kolejności wierszy.
 • Implementacja dedykowanych kolumn obliczeniowych dla elementów ruchów magazynowych PZ, WZ, PW, RW.
 • Dodatkowe kolumny w raportach "Zysk ze sprzedaży", kolumna "numery seryjne po przecinku" na wydruku WZ.

Wersja 5.1.4

 • Obsługa ujemnych wartości dla usług dodawanych na zamówieniach.
 • Możliwość generowania dokumentów WZ/RW/KM tylko z wybranych dostaw PZ.
 • Obsługa ceny zakupu przy definiowaniu ceny w cenniku
 • Ostrzeżenie przy sprzedaży na FV po cenie niższej niż cena zakupu.
 • Dodanie szybkiego wyszukiwania towarów na dokumentach.
 • Obsługa opcji sortowania elementów dokumentu na wydrukach: "Sortuj jak w tabeli"
 • Przy definiowaniu kolumn dedykowanych tekstowych możliwość wyboru długości od 1 do 4000 znaków.

Wersja 5.1.2

 • Funkcja ustaw lokalizacje dla wielu towarów w dokumentach PW oraz MM jako lokalizacja docelowa w docelowym magazynie.
 • Zapamiętanie wybranych opcji w oknie importu
 • Opcja wymazania wartości w dedykowanym polu z datą
 • Archiwizacji rodzajów transportu
 • Udoskonalenie wyboru klientów dla pola dedykowanego "link do kontrahenta"
 • Grupowa zmiana pola "uwagi" dla towarów

Wersja 5.0.8

 • Możliwość dodawania bibliotek towarów na dokumentach MM.
 • Opcja pilnująca unikalności kodów kreskowych w magazynie.
 • Import elementów wypożyczeń z plików Excel.
 • Modyfikacja mechanizmów obliczania stopnia realizacji zamówień.
 • Indywidualne uprawnienia dla pochodnych typów dokumentów.
 • Obsługa kolumn dedykowanych obliczeniowych dla elementów zamówień z uwzględnieniem kolumn dedykowanych towaru.

Wersja 5.0.7

 • Obsługa drukarek fiskalnych INNOVA
 • Dodanie w menu Pomoc / Zdalna pomoc techniczna - umożliwia bezpieczny dostęp do zdalnego i wsparcia technicznego w technologii TeamViewer

Wersja 5.0.4

 • Obsługa drukarek fiskalnych NOVITUS przez protokół NOVITUS lub NOVITUS ZGODNY.
 • Obsługa drukarek fiskalnych ELZAB przez protokół THERMAL.
 • Import faktur z plików XML w formacie JPK FA
 • Poprawki do pobierania danych z GUS, edycji S/N, obsługi bibliotek SQL 2016 i nowszych.

Wersja 4.9.7

 • Udoskonalenia do cenników: Obsługa wielu magazynów, import cennika dla kontrahentów.
 • Grupowa zmiana lokalizacji na dokumentach PZ.
 • Projektowanie i wydruk etykiet dla lokalizacji magazynowych.

Wersja 4.9.2

 • Nowy moduł Integrator pozwalający na synchronizację nowych zamówień i klientów z PrestaShop, synchronizację stanów i cen z Click Shop, Sky-Shop, PrestaShop.
 • Faktury Zakupowe oraz korekty faktur zakupowych. Możliwość generowania dokumentów PZ z faktur zakupowych, edycja powiązań między fakturami zakupowymi a dokumentami przyjęcia na magazyn.
 • Nowy typ kolumny dedykowanej: "Załącznik (z pliku)" dla dokumentów magazynowych. Ta kolumna pozwala na zapis różnych plików dyskowych bezpośrednio w bazie SQL i otwieranie z innych stanowisk.
 • Udoskonalenia w wysyłce emaili z dokumentami - możliwość dodania własnego logo w treści wiadomości oraz dodatkowych adresatów DW, UDW.

Wersja 4.8.7

 • Obsługa cenników towarów w wielu walutach, w kwotach netto lub brutto i przypisywanie ich do kontrahentów.
 • Opcjonalne obliczenia kosztów wypożyczeń oraz nowe raporty w module wypożyczalnia.
 • Import wielu faktur jednocześnie z pliku Excel.
 • Eksport faktur do formatu XML EDI.

Wersja 4.8.2

 • Obsługa lokalizacji magazynowych dla bibliotek towarów.
 • Opcjonalny zapis ustawień wyglądu tabel programu dla każdego magazynu oddzielnie dla każdego użytkownika.

Wersja 4.7.9

 • Nowy moduł Wypożyczalnia pozwalający na tworzenie nowych typów dokumentów: "Wypożyczenie" oraz "Zwrot wypożyczenia". Definiowanie statusów wypożyczeń, jednostek rozliczeniowych, raport wypożyczonych towarów.
 • Poprawki w generatorze plików JPK. Umożliwienie generowania wielu plików JPK dla różnych walut.
 • Nowa opcja w ustawieniach: Optymalizuj LoMag do pracy z dużymi zbiorami danych (zalecana gdy ilość indeksów towarowych w magazynie wynosi ponad 20 000)
 • Automatyczne tworzenie nowych towarów z poziomu dokumentów PZ (Opcja : Ustawienia / Dokumenty / Przyjęcie na magazyn / Dokumenty PZ tworzą kartoteki towarów )
 • Obsługa ceny sprzedaży netto i brutto z poziomu dokumentu WZ
 • Projektowanie własnych szablonów dla spisów z natury

Wersja 4.6.7

 • Możliwość projektowania kolorowych etykiet w edytorze etykiet oraz kolorowych wydruków dokumentów w edytorze szablonów. Dla tekstów, pól z bazy, tabel i innych elementów można indywidualnie zmieniać kolory lub odcienie szarości.
 • Nowy raport: Zysk ze sprzedaży dla faktur
 • Definiowanie własnych typów dokumentów na bazie faktur zaliczkowych i końcowych.
 • Wydruk "Spis z natury" w menu Dokumenty / Remanent na podstawie aktualnego stanu magazynu.

Wersja 4.6

 • Definiowanie własnych typów dokumentów jako pochodne istniejących dokumentów z inną numeracją, innym szablonem wydruku, stawką VAT i oddzielnym zarządzaniem dokumentami. Przykładowo możemy utworzyć na podstawie Faktury nowy typ "Faktura WDT" z domyślną stawką VAT 0% oraz innym wyglądem wydruku i numeracją.
 • Obsługa limitu kredytu dla kontrahentów. Sprawdzanie i ostrzeganie przy przekroczeniu limitu niezapłaconych faktur.
 • Poprawiony eksport do plików Excel XLS, eksport danych do plików CSV
 • Obsługa stanów minimalnych na dokumentach MM

Wersja 4.5.5

 • Obsługa wielu kont firmowych w Ustawienia / Firma. Pozwala definiować oddziały firmy i konta w różnych bankach i walutach.
 • Obracanie elementów w edytorze etykiet o 90,180,270 stopni dla kodów kreskowych, pól tekstowych, pól z bazy, obrazów, dat.
 • Kolumny dedykowane dla dokumentów kompletacji. Zestawienie brakujących towarów z biblioteki na dokumentach kompletacji.

Wersja 4.5

 • Definiowanie Alarmów dla wielu kolumn w tabelach. Daje możliwość ostrzegania kolorem tła danego wiersza gdy spełnione są określone warunki w wielu kolumnach jednocześnie.
 • Możliwość projektowania wydruków zawierających numery seryjne towarów z kolumnami dedykowanymi na dokumentach magazynowych.
 • Opcjonalna kontrola stanów magazynowych przy tworzeniu zamówień od klientów. Blokowanie tworzenia zamówień gdy łączna ilość zamówionego towaru przekracza aktualne stany.

Wersja 4.4.5

 • Usuwanie duplikatów kontrahentów - możliwość połączenia kilku kontrahentów w jeden wpis.
 • Usuwanie duplikatów towarów - możliwość połączenia kilku towarów w jeden towar.

Wersja 4.4

 • Kolumny dedykowane dla elementów ruchów magazynowych, bibliotek towarów oraz elementów bibliotek
 • Nowy typ kolumny dedykowanej: Kolumna obliczeniowa definiowana wzorem np. Ilość towaru na stanie - Stan minimalny
 • Możliwość Importu wielu dokumentów jednocześnie z plików Excel
 • Dane płatnika VAT oraz opcjonalny adres dostawy w kartotece kontrahenta
 • Szablon wydruku faktury z nabywcę i odbiorcą (centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu)

Wersja 4.3

 • Rozbudowa bibliotek towarów o ceny oraz możliwość kopiowania bibliotek.
 • Mechanizm usuwania historii ruchów magazynowych i stworzenia na podstawie stanu dokumentu BO.
 • Obsługa faktur zaliczkowych i końcowych w walutach obcych.

Wersja 4.2

 • Dekompletacja - możliwość dodania kilku produktów wynikowych w procesie kompletacji.
 • Wydruki wielu dokumentów jednocześnie do plików PDF.
 • Możliwość definiowania cen w bibliotekach towarów.

Wersja 4.1

 • Kolumny dedykowane dla magazynów np. adres magazynu, który można umieścić na dokumentach.
 • Blokowanie starych dokumentów po upływie okresu rozliczeniowego lub zadanej ilości dni.
 • Automatyczne odświeżanie danych w wyszukiwaniu przy pracy na wielu stanowiskach.
 • Grupowa zmiana danych dla wielu towarów np. dodanie jednego zdjęcia do kilku towarów.

Wersja 4.0.6

 • Kreator raportów dedykowanych umożliwiający wizualne tworzenie nowych raportów na podstawie pól z bazy danych.
 • Dodanie typowych akcji do menu kontekstowego w tabelach np. dla zaznaczonych towarów -> utwórz dokument.
 • Tworzenie kolumn dedykowanych dla użytkowników LoMag i możliwość dodania tych pól na dokumentach np. email osoby, która przygotowała ofertę.

Wersja 4.0

 • Obsługa drukarek fiskalnych POSNET
 • Opcja szybkiego drukowania paragonów tworząca automatycznie powiązane dokumenty WZ.
 • Nowe typy kolumn dedykowanych: Pole rozwijane z możliwością zdefiniowania słownika wartości, Odnośnik do towaru, Odnośnik do kontrahenta

Wersja 3.8.5

 • Obsługa wydruku dwuwymiarowych kodów kreskowych QR Code na etykietach i dokumentach.
 • Aktualizacja pobierania danych kontrahentów z bazy GUS.

Wersja 3.8

 • Faktury zaliczkowe i końcowe (w module faktur).
 • Edytor umożliwiający projektowanie wyglądu wydruku raportów.
 • Tworzenie nowych dokumentów przez kopiowanie istniejących dokumentów (magazynowych i handlowych).
 • Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP.

Wersja 3.7.4

 • Generowanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w menu Ustawienia / Ogólne.
 • Przenoszenie towarów między magazynami tylko na podstawie numerów seryjnych (dla unikalnych S/N).
 • Mechanizm wykrywający automatycznie pominięte numery faktur oraz raport pominiętych numerów dokumentów.
 • Wydruk pustych arkuszy spisowych oraz możliwość projektowania ich wyglądu w edytorze szablonów.

Wersja 3.7

 • Obsługa dokumentów KP, rozliczenia płatności, automatyczne zmiany statusów faktur.
 • Nowy typ dokumentu Paragon w module faktury.
 • Możliwość definiowania własnych stopek i nagłówków w edytorze szablonów dokumentów.
 • Automatyczne wylogowanie z aplikacji po ustalonym czasie bezczynności.

Wersja 3.6.5

 • Obsługa walut na zamówieniach i ofertach.
 • Szczegółowe logowanie aktywności użytkowników oraz dokładne raporty kto i kiedy dodawał, edytował i usuwał dane.
 • Udoskonalony kreator importu towarów z możliwością jednoczesnego importu do różnych magazynów oraz obsługą numerów seryjnych towarów.
 • Import dokumentów z innego magazynu lub innej bazy dla ofert, zamówień do dostawcy, zamówień od odbiorcy.
 • Nowy mechanizm pobierania danych kontrahentów z bazy GUS (wystarcza NIP bez kodu z obrazka)

Wersja 3.6

 • Faktury VAT w walutach obcych. Obsługa standardowych walut : EUR, USD, GBP oraz możliwość dodawania własnych walut. Tabele z kursami walut z możliwością edycji i przeliczania wartości faktur.
 • Możliwość wyboru waluty w której będzie rozliczany podatek VAT na fakturze. Wydruki i podsumowania podatku rozliczanego w innej walucie.
 • Kreator zamówień do dostawców wspierające proste procesy logistyczne związane z planowaniem zapotrzebowania:
 • (1) Sumowanie ilości z zamówień od odbiorów dla poszczególnych towarów.
 • (2) Sumowanie z uwzględnieniem aktualnych stanów i obliczenie brakujących ilości do pełnej realizacji zamówień.
 • (3) Sumowanie uwzględniające stany aktualne oraz minimalne - ilości obliczane tak, by zrealizować zamówienia z zachowaniem stanów minimalnych.

Wersja 3.5

 • Rosyjskojęzyczna wersja Programu magazynowego LoMag: interfejs oraz wszystkie wydruki w języku rosyjskim.
 • Import danych obsługuje nowe formaty XLSX, CSV, TXT.
 • Możliwość używania numerów seryjnych w procesie kompletacji.
 • Nowe raporty: towary nieaktywne na magazynie od ponad X dni, zmiana wartości magazynu w rozbiciu na dokumenty.

Wersja 3.4

 • Kreator umożliwiający grupowe zmiany następujących atrybutów towaru: jednostka, grupa, stawka VAT, dostawca, sugerowane ceny, marże, stany minimalne i maksymalne, archiwum, produkt, okres przydatności i minimalna cena sprzedaży.
 • Automatyczne pobieranie nazwy i adresu kontrahentów na podstawie NIP ze strony GUS
 • Blokowanie edycji tego samego dokumentu przez wiele osób pracy wielostanowiskowej oraz lista aktualnie zablokowanych dokumentów.
 • Nowe generatory dokumentów ZO -> RW, ZD -> PW, PRO -> WZ, ZO -> FV, ZO -> PRO, ZD -> ZO, PZ -> RW, ZO -> PW, FV -> WZ
 • Funkcja "Kopiuj towar" w kartotece towarów
 • Generator zamówień do dostawców oraz obsługa domyślnego dostawcy towaru
 • Raport powiązań pomiędzy fakturami a dokumentami WZ

Wersja 3.3

 • Dokument bilans otwarcia umożliwiający zdefiniowanie na nowo stanów magazynowych, cen i lokalizacji niezależnych od historycznych ruchów magazynowych.
 • Pasek zakładek ułatwiający nawigację w otwartych oknach, skrót F5 odświeżający zawartość tabel.
 • Możliwość projektowania i wydruku etykiet zawierających następujące informacje: lokalizacje magazynowe, numery seryjne, daty ważności, numery serii produkcyjnej, dostawcy i numery dokumentów.
 • Obsługa obcych walut na dokumencie PZ, definiowanie i przeliczanie kursów walut.
 • Możliwość definiowania numeracji dokumentów bez zer wiodących np. FV 1/2015 (szablon: FV $/yyyy).
 • Nowe opcje w oknie wyszukiwania: zakładka "dostawy" obrazująca stany towaru w rozbiciu na dokumenty przychodu oraz lokalizacje magazynowe oraz zakładka "numery seryjne".
 • Modyfikacja mechanizmu tworzenia PZk oraz WZk: Najpierw wybieramy dokument źródłowy który będzie korygowany a następnie tworzone jest powiązanie między dokumentami.
 • Kontrola realizacji zamówień: automatyczne statusy zamówień: częściowa realizacja, całkowita realizacja, kolumna "do zrealizowania" na zamówieniach i WZ, komunikat o przekroczonej ilości z zamówienia na WZ.
 • Możliwość importu zdjęć przy imporcie towaru - należy dodać kolumnę ze ścieżkami do plików.

Wersja 3.2

 • Obsługa minimalnej ceny sprzedaży - można ukryć cenę zakupu i ustalić ograniczenie obniżania ceny przez handlowców.
 • Nowe uprawnienia: drukowanie tabel, eksportowanie do XLS, widoczności ceny zakupu na dokumentach sprzedaży, zmiana numeru dokumentu
 • Obsługa dwóch opcji unikalności numerów seryjnych : unikalne w całym magazynie lub unikalne dla danego towaru.
 • Definiowanie kolumn dedykowanych dla kontrahentów oraz ich import z Excela.

Wersja 3.1

 • Zaawansowane ustawienia pracy sieciowej.
 • Możliwość definiowania kolumn dedykowanych dla dokumentów magazynowych.
 • Raport powiązań pomiędzy przychodami i rozchodami towarów.
 • Raport sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT.

Wersja 3.0

 • Dodatkowy moduł umożliwiający wystawianie dokumentów: Faktura VAT, Korekta faktury, Faktura proforma (ten moduł jest opcjonalny i można go dokupić).
 • Dodatkowy moduł umożliwiający wystawianie dokumentów: Oferta, Zamówienie od Odbiorcy, Zamówienie do dostawcy (ten moduł jest opcjonalny i można go dokupić).
 • UWAGA: Aby przetestować za darmo nowe moduły należy zainstalować demo na komputerze bez LoMag.
 • Obsługa stawek VAT dla towarów. Możliwość prowadzenia magazynu w cenach netto lub brutto.
 • Moduł optymalizujący szybkość działania dla dużych baz danych (w menu Pomoc/Optymalizacja)

Wersja 2.8

 • Możliwość importu towarów z lokalizacjami magazynowymi z plików Excel do dokumentów.
 • Uprawnienia ograniczające widoczność cen dla wybranych użytkowników.
 • Domyślna długość terminu ważności dla towaru i automatyczne ustawianie na jego podstawie dat ważności na dokumentach.
 • Możliwość dodania podsumowania ilości dla różnych jednostek na dokumencie.

Wersja 2.7

 • Możliwość pracy z programem w języku angielskim. Domyślny język interfejsu można zdefiniować dla każdego użytkownika programu
 • Nowe szablony wydruków w języku angielskim
 • Możliwość przesunięć między lokalizacjami magazynowymi w obrębie tego samego magazynu na dokumentach MM
 • Raport "Numery seryjne na stanie"
 • Raport "Daty ważności towaru"

Wersja 2.6

 • Kompletacja (prosty moduł produkcji) umożliwiający tworzenie produktów na podstawie surowców. Możliwe jest zarówno dodawanie pojedynczych surowców jak również całej listy surowców zdefiniowanej jako "biblioteka"
 • Raport "czas pracy nad kompletacją" umożliwiający analizę czasu produkcji dla poszczególnych produktów i pracowników.
 • Lokalizacje magazynowe. Możliwość ustalenia lokalizacji na dokumencie PZ a następnie wyboru, z której lokalizacji jest wydawany towar na WZ. Ten sam towar może być składowany w różnych lokalizacjach jak również w jednej lokalizacji może być wiele towarów

Wersja 2.5

 • Kreator remanentu umożliwiający szybkie stworzenie remanentu na podstawie arkuszy spisowych, aktualnych stanów, danych z Excela lub kolektora
 • Możliwość automatycznej wysyłki dokumentu w formacie PDF na email klienta
 • Udoskonalenie metod wprowadzania numerów seryjnych o import z Excela i kolektora
 • Szczegółowy raport numerów seryjnych, wydruki S/N na dokumentach
 • Automatyczne generowanie kodów EAN
 • Import towarów do wielu magazynów
 • Obsługa bezprzewodowych czytników kodów kreskowych

Wersja 2.4

 • Obsługa numerów seryjnych dla towarów (unikalne numery przypisane do każdej sztuki towaru). Śledzenie ruchu towarów po ich numerach seryjnych.
 • Możliwość wyboru dostawy, z której zostanie wydany towar na dokumentach WZ
 • Obsługa numerów serii oraz daty ważności
 • Nowe możliwości wyszukiwania i filtrowania danych w tabelach
 • Wydruki sumujące ilości dla takich samych produktów na dokumentach

Wersja 2.3

 • Edytor szablonów dokumentów umożliwiający projektowanie własnych wydruków dla każdego typu dokumentu. Możliwość umieszczenia kodów kreskowych dla każdej linii na dokumencie, miniatury zdjęć dla towarów, własnego logo oraz innych danych na dokumencie
 • Raport "obrót towarami" dla dowolnego okresu, kontrahenta i grupy towarów
 • Drukowanie etykiet z poziomu dokumentów magazynowych z możliwością wyboru ilości etykiet takiej jak na dokumencie
 • Możliwość włączenia automatycznego generowania kodów kreskowych przy dodawaniu towaru
 • Udoskonalony mechanizm wyszukiwania kontrahentów

Wersja 2.2

 • Edytor etykiet umożliwiający projektowanie własnych etykiet towarowych dla różnych typów drukarek i rozmiarów papieru. Możliwość wydruku na papierze dzielonym (np. 2x5 etykiet samoprzylepnych na A4)
 • Ułatwienia w pracy z czytnikiem kodów kreskowych
 • Obsługa rabatów na dokumentach WZ
 • Możliwość definiowania grup kosztowych i przypisania do wszystkich dokumentów określonej grupy kosztowej
 • Funkcja pozwalająca na definiowanie rodzaju transportu i wydruk wybranego transportu na dokumentach WZ
 • Import zawartości dokumentów z plików Excel

Wersja 2.1

 • Automatyczna archiwizacja bazy danych z konfiguracją w ustawieniach
 • Tworzenie dokumentów przez kopiowanie zawartości innego dokumentu
 • Wydruk etykiet na drukarkach kodów kreskowych
 • Raport bilans kontrahenta (ilość i wartość towaru dla wybranego kontrahenta w danym okresie czasu)

Wersja 2.0

Wersja 1.10

 • Import danych z Excela
 • Obsługa opakowań powiązanych z towarem
 • Biblioteki towarów - czyli szablony do szybkiego tworzenia dokumentów na podstawie wcześniej zdefiniowanej listy towarów z ilością
 • Uprawnienia użytkowników do poszczególnych magazynów
 • Analiza historii zmian stanów i wartości magazynu dla poszczególnych towarów z poziomu dokumentów

Wersja 1.9

 • Użytkownicy i logowanie do programu
 • Uprawnienia i konfigurowalne role użytkowników
 • Nowy typ kontrahentów: "pracownicy" na potrzeby dokumentów PW, RW
 • Przesunięcia międzymagazynowe na podstawie lokalizacji towaru
 • Szczegółowy raport ruchów na magazynowych
 • Zestawienia ilościowe towarów dla wybranego typu dokumentów
 • Możliwość eksportu do Excela wszystkich zestawień w programie

Wersja 1.8.8

 • Mechanizm modyfikowania układu raportów PZ, WZ itp.
 • Zapamiętywanie układu raportów
 • Możliwość wprowadzania kolumn dodatkowych
 • Drukowanie dowolnego widoku danych
 • Stworzenie mechanizmu wysyłania błędów do producenta
 • Naprawa błędu powstałego przy wprowadzaniu znaków specjalnych w nazwach

Wersja 1.8

 • Przebudowa silnika programu, w celu zwiększenia szybkości obliczeń dla dużych ilości danych
 • Grupowanie arkuszy spisowych przy tworzeniu remanentu
 • Wprowadzenie możliwości prezentacji nazwy firmy na każdym raporcie
 • Dodanie funkcji “Zysk ze sprzedaży w oknie Wyniki
 • Stany minimalne, raport o stanach we wszystkich magazynach
 • Zabezpieczenie przed usuwaniem dokumentów typu PZ, z których wydano już część towaru

Wersja 1.7

 • Wprowadzenie modelu LIFO i FIFO do programu
 • Wprowadzenie dokumentów PW i RW
 • Poprawa wyglądu raportów
 • Wprowadzenie domyślnej marży i ceny z kartoteki

Wersja 1.6

 • Umożliwiono pracę sieciową
 • Wprowadzono możliwość ustalania dokładności zaokrągleń, wyświetlanych cen i wartości
 • Dodano nowe okno historii towaru
 • Dołączono możliwość drukowania kartoteki towarów
 • W drukowanych raportach stanu magazynu, widoczne są również kody kreskowe towarów

Wersja 1.5

 • Wprowadzono możliwość przechowywania i wyszukiwania danych kontrahentów
 • Rozbudowano funkcję wyszukiwania dokumentów
 • Dodano kilka funkcji, usprawniających wprowadzanie towarów na dokumenty
 • Zmodernizowano obsługę magazynów
 • Dodano ceny sugerowane dla towarów

Wersja 1.4

 • Utworzono automat do numerowania dokumentów
 • Dodano możliwość grupowania towarów
 • Dodano dokument przesunięcia międzymagazynowego
 • Dołączono okno wyszukiwania towarów i dokumentów
 • Rozdzielono raporty na sumaryczne i szczegółowe
 • Umożliwiono korzystanie z czytnika kodów kreskowych, w celu wyszukania towaru w magazynie